လူႀကီးမင္းတုိ႕၏  MPT GSM/WCDMA, MECTel, CDMA 800 Mhz, CDMA 450 Mhz,
Ooredoo, Telenor ဖုန္းမ်ားသို႔ Online မွတဆင္႔ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာ ေငြျဖည္႔သြင္းႏိုင္ပါသည္။
mpt    mectel    ooredoo   telenor